FLASH SALE | Bắt đầu trong

 
 

Đá Thạch Anh

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Đá Thạch Anh

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Đá Thạch Anh

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ
Xem Thêm

sản phẩm hot

Vật Phẩm Phong Thuỷ

Trang Sức Phong Thuỷ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ
Xem Thêm

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ
Xem Thêm

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ
Xem Thêm

Đá thạch anh

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ
Xem Thêm

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ
Xem Thêm

Quà tặng doanh nghiệp

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ
Xem Thêm

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ
Xem Thêm

Bút ký cao cấp

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ
Xem Thêm

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ

Đá Mã Não Các Màu

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Vụn Cám

Đã bán 0

125.000đ
Xem Thêm

quà tặng doanh nghiệp

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ
Xem Thêm

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Tinh Thể Đá Tourmaline Đen

Đã bán 0

350.000đ

Vụn San Hô Đỏ

Đã bán 0

1.500.000đ

Đá Hổ Phách Tự Nhiên

Đã bán 0

2.500.000đ

Vụn Đá Ruby Mắt Tôm

Đã bán 0

950.000đ

Đá Thạch Anh Đen Tinh Thể Dạng Thô

Đã bán 0

790.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Khối Thô

Đã bán 0

190.000đ

Đá Thạch Anh Hồng Thô Dạng Khối

Đã bán 0

220.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Thô Rải Nền, Móng Nhà

Đã bán 0

45.000đ
Xem Thêm

TRUYỀN THÔNG & KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

VNEPRESS ĐÁNH GIÁ Thương Hiệu Uy Tín

Mộ trong đơn vị cung cấp Đá Phong Thuỷ SỐ 1 cả nước với 12 năm kinh nghiệm, hàng vạn sản phẩm được trưng bày tại Showroom và hàng triệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt chất lượng….

BÁO DÂN TRÍ Nói Về Chúng Tôi

Các sản phẩm của đá tự nhiên của Đá Phong Thuỷ 68 đều được sản xuất bằng 100% đá tự nhiên, nói không với đá nhân tạo. Cam đoan mỗi sản phẩm bán ra đều nói đúng chủng loại đá và cam kết chất lượng, giấy tờ chứng thực….

BÁO 24H Nói Về Chúng Tôi

Đá Phong Thuỷ 68 là một trong những cơ sở hàng đầu cung cấp sỉ lẻ số lượng toàn quốc chủng loại hàng hóa trong lĩnh vực chế tác và thương mại các sản phẩm đá tự nhiên, với quy mô nhà xưởng 500m2, đội ngũ thợ lành nghề hơn 30 người. 

CHỊ LAN HƯƠNG

Rất hài lòng khi mua sản phẩm bên SHOP: đảm bảo chất lượng, tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lý….

CHỊ HUYỀN

Đã sở hữu một tác phẩm đá Ruby tự nhiên và thấy rất hài lòng về hình dáng, chất lượng sản phẩm khi đặt theo yêu cầu…

ANH BÌNH

Tôi rất hài lòng với sự phục vụ của Shop 68 từ người chủ cho đến nhân viên tận tình tư vấn chọn lựa sản phẩm phù hợp với tôi từ màu sắc, hình dáng và giá trị…